Инструкции за публикуване

От 2016 г. в списанието ще се публикуват само материали на английски език.  


Указания за оформяне на статия: 

• Настройки на страницата: Размер - A4, отгоре - 20 mm, отдолу - 20 mm, отляво - 20 mm, отдясно - 20 mm.  

• Заглавие: Times New Roman, 16pt; главни букви; центрирано; получер.  

• Име и фамилия на автора (авторите): Times New Roman, 11pt; главни букви; центрирано; разделени със запетая.  

• Резюме: Times New Roman, 10pt; курсив; отстъпи от ляво и дясно по 10 mm.  

• Ключови думи: Times New Roman, 10pt; курсив; отстъпи от ляво и дясно по 10 mm.  

• Секциите се номерират с арабски цифри: Times New Roman, 11pt; получер.  

• Основен текст на доклада: Times New Roman, 11pt;отстъп на параграф - 12.5 mm; текста в две колони с широчина 81.5мм и разстояние между тях 7mm. Фигурите се интегрират с текста и трябва да имат номерация и текст под тях центрирано. Таблиците се номерират и озаглавяват, равнено вдясно. Формулите се номерират - с цифри в скоби, равнено вдясно. Цитираната литература в текста се означава с цифри, заградени в средни скоби [ ]; Страниците не се номерират. Общ обем - до 6 страници (четен брой!).  

• Автоматично форматиране: използват се стиловете заложени в шаблона, достъпен по-долу.  

• Материалите да се изпращат във формати RTF (DOC) и PDF, като файловете не се заключват и бъдат компресирани в един архивен файл.  


 

Шаблон за оформяне на статиите 

 

Списание "Journal"